Kết quả học bổng báo Asahi kỳ phỏng vấn 09-2018

Sau rất nhiêu cố gắng và nỗ lực thì các em cũng đã đạt được những xuất học bổng vô .....