Hội thảo học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ PV tháng 9-2018

Chương trình học bổng này một năm có 2 lần phỏng vấn vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm, .....