Những từ chào hỏi hằng ngày trong tiếng Nhật

Theo quán tính, chúng ta phải chào lại phải không các bạn? Những câu nói sau là .....