Học nhanh 214 bộ thủ chữ Hán bằng thơ

Khi học Kanji, việc học bộ thủ rất quan trọng. Nếu học được toàn bộ bộ thủ, chúng ta có thể dễ dàng .....