Học thứ, ngày, tháng, năm và mùa trong tiếng Nhật

Dưới đây Trung tâm Nhật ngữ Hikari sẽ liệt kê những kiến thức cơ bản này để giúp cho các .....