Khóa tiếng Nhật sơ cấp A6


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A5, hoặc trình độ tương đương với bài 21 của giáo trình Minna No Nihongo


+ Mục tiêu:

   - Biết được những cách nói phức tạp có sử dụng mệnh đề bổ nghĩa., câu có hai mệnh đề. có thể nói được những câu làm gì đó cho ai hoặc nhận từ ai đó việc gì. Biết và hiểu được những câu nói giả định.Hiểu được tập quán tặng quà.

   - Biết được 55 chữ Hán tiếp theo


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.500.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

     - Mẫu câu điều kiện tất yếu.

     - Học cách chỉ đường cách sử dụng máy móc,

     - Mẫu câu thể hiện cho nhận hành động nào đó. ( với ba động từあげる、もらう、くれる)

     - Mẫu câu điều kiện giả định , điiều kiện xác định , điều kiện nghịch.

     - Học 55 chữ hán tự tiếp theo


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 22 ~ 25

 

hikari.png

dangky.jpg