Khóa tiếng Nhật sơ cấp A8


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A7, hoặc trình độ tương đương với bài 30 của giáo trình Minna No Nihongo.


+ Mục tiêu:

  - Khóa học này học viên đã nắm được những kĩ năng cơ bản về nghe, nói đọc, viết và sẽ học những cách nói như thể ý chí, nói dự định của mình làm gì đó trong tương lai. Biết cách khuyên người khác nên làm gì và không nên làm gì, và biết cách nói suy đoán những việc xảy ra trong tương lai, biết được cách nói mệnh lệnh - ra lệnh người khác được làm gì và không được làm gì.
Biết 50 chữ Hán tự tiếp theo .


+ Thời gian:    60 tiết

    2 tiết/buổi x 3 buổi / tuần x 10 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.800.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

    - Từ vựng học thêm nhiều từ vựng về thời tiết, sinh hoạt.

    - Mẫu câu làm gì đó sẵn.

    - Thể ý chí và mẫu câu cách nói dự định trong tương lai.

    - Mẫu câu cách khuyên nhủ người khác nên làm gì và không nên làm gì.

    - Mẫu câu suy đoán sự việc xảy ra trong tương lai.

    - Thể mệnh lệnh, và cách nói ra lệnh người khác nên làm gì và không nên làm gì.

    - Biết 50 chữ Hán tiếp theo.


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 30 ~ 33

 

hikari.png

dangky.jpg