Khóa tiếng Nhật sơ cấp A7


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A6, hoặc trình độ tương đương với bài 26 của giáo trình Minna No Nihongo


+ Mục tiêu:

  - Biết hỏi thông tin một cách rõ ràng tỷ mỉ hơn.

  - Nhờ vả người khác làm gì cho mình một cách lịch sự.

  - Cách nói muốn nhận lời khuyên từ người khác.

  - Khả năng có thể làm được việc gì.

  - Biết nói nhiều lý do.

  - Khái niệm được tự động từ tha động từ.

  - Biết diễn tả trạng thái của đồ vật.

  - Biết 70 chữ Hán tiếp theo.


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.800.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

    - Học mẫu câu với cách nói sử dụng んです. Mẫu câu nhờ vả hay nhận lời khuyên từ người khác.

    - Mẫu câu có thể làm được việc gì (chỉ khả năng của mình ở nơi nào đó có thể thực hiện được hành động gì).

    - Mẫu câu liệt kê nhiều lý do.

    - Mẫu câu diễn tả trạng thái của đồ vật.

    - Học 70 chữ Hán tiếp theo.


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 26 ~ 29

 

hikari.png

dangky.jpg