Khóa tiếng Nhật sơ cấp A4


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A3, hoặc trình độ tương đương với bài 15 của giáo trình Minna No Nihongo.


+ Mục tiêu:

   - Đọc hiểu được những câu dài và phức tạp, câu có từ hai động từ trở lên.

   - Nói được những câu được phép làm gì, không được phép làm gì , phải làm gì.
Có thể diễn tả nhiều hành động trong cùng một câu nói.

   - Biết cách chỉ đường. Đến bác sĩ có thể diễn tả được bệnh của mình một cách đơn giản.

   - Có thể nghe và hướng dẫn người khác sử dụng máy móc đơn giản.

   - Có thể nói được hai tính từ

   - Biết 50 chữ Hán tiếp theo.


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.500.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

     - Mẫu câu nhờ vả người khác làm gì.

     - Mẫu câu diễn tả hành động đang diễn ra.

     - Mẫu câu xin phép người khác làm điều gì.

     - Mẫu câu diễn tả nhiều hành động.

     - Mẫu câu nói hai tính từ vời nhau.

     - Mẫu câu phải làm gì.

     - Mẫu câu bảo người khác đừng làm gì.

     - Mẫu câu bảo người khác không làm cũng được.

     - Từ vựng diễn tả bộ phận cơ thể người.

     - Động từ về hoạt động hằng ngày.

     - Phó từ

     - Học 50 chữ Hán tiếp theo


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 14 ~ 17

 

hikari.png

dangky.jpg