Khóa tiếng Nhật sơ cấp A10


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A9, hoặc trình độ tương đương với bài 39 của giáo trình Minna No Nihongo.


+ Mục tiêu:

  - Biết thêm cách nói , bày tỏ nguyên nhân, lý do
  - Biết được cách nói cho nhận lịch sự (kính ngữ)
  - Biết nói công dụng của đồ vật để làm gì, chỉ mục đích của sự việc.

  - Biết 47 chữ Hán tiếp theo.


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.800.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

    - Mẫu câu chỉ nguyên nhân và lý do.

    - Mẫu câu muốn làm gì.

    - Mẫu câu cho nhận một cách lịch sự (kính ngữ).

    - Mẫu câu chỉ mục đích công dụng của đồ vật.

    - Học 47 chữ tiếp theo.


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 39 ~ 42

 

hikari.png

dangky.jpg